Stichting Dorpsplein en Stichting WIJ HEESCH vormen vanaf 1 januari 2022 de stichting Samen Heesch.  Samen Heesch heeft een werkbestuur en  een 50-tal vrijwilligers. Dorpsplein Heesch is opgericht in 2015

Samen Heesch richt zich op kwetsbare inwoners en stelt zich statutair ten doel:

 • Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers
 • Het geven van praktische ondersteuning aan burgers
 • Het leveren van een bijdrage aan gezondheid door preventieprogramma’s
 • Het bevorderen van ontmoeten van burgers onderling; het tegengaan van eenzaamheid
 • Het vervullen van de voortrekkers- ondersteuners- en intermediair-functie bij de invulling van huidige en toekomstige witte vlekken in het sociale domein samen met bestaande partijen in genoemd domein

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door burgers:

 • Een luisterend oor te bieden
 • Van informatie te voorzien
 • Indien nodig en mogelijk te voorzien van concrete hulp
 • Door te verwijzen naar de juiste instanties
 • Concrete acties op te zetten, die bijdragen aan het doel van de Stichting

Activiteiten: doel is om bij de verwezenlijking hiervan van het begin af aan samen te werken met partners (professionele en vrijwilligers organisaties) uit het sociaal domein samen te werken. De statutaire doelen worden op dit moment als volgt verder uit gewerkt:

 • Beantwoorden vragen op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en vrijwilligerswerk via mail en/of telefoon. Zo nodig verwijzen u naar de juiste instantie. 
 • Hulp bieden bij praktische klussen in en om huis aan mensen, die zelf wat minder goed uit de voeten kunnen, door de het koppelen van vrijwilligers aan deze  vragen.
 • Dagbesteding voor mensen zonder indicatie op de woensdag- en donderdagmiddag in samenwerking met Heelwijk.
 • Verzorgen van cursussen valpreventie op dinsdagmiddag in samenwerking met Fysiocentrum Heesch.
 • Buitensportprogramma op donderdagochtend onder de naam SSOK & SSOL
 • Uitvoering geven samen met de Pas aan het project Kookkamer van Heesch,  teneinde ontmoeting te bevorderen (eenzaamheid te verminderen).
 • Ondersteunen van de Soos zonder naam, een club, die al ruim 50 jaar bestaat en bijeenkomt op maandag- en vrijdagmiddag in De Pas.
 • Bijdrage leveren aan het ontmoetingsprogramma ‘Hoera het is weer zondag’.
 • Plek bieden en ondersteunen van Dementievriendelijke Gemeente, afdeling Heesch.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Rudo Romijnders:
Voorzitter, contacten naar gemeente, Ons Welzijn, regio, e.d., coördinatie Valpreventie

Wibet Eshuis:
Secretaris, penningmeester, coördinatie Heesch durf te vragen, website, Facebook

Angelique van Osch:
Ondersteuning secretariaat en Heesch durf te vragen

Arie van Bakel:
Coördinatie Soos zonder naam

Antoon v.d. Hurk:
Coördinatie Dagbesteding

Mirjam de Wit:
Kookkamer van Heesch

Marja Theelen:

Coördinatie SSOK & SSOL