Stichting Dorpsplein en Stichting WIJ HEESCH vormen vanaf 1 januari 2022 de stichting Samen Heesch.  Samen Heesch heeft een werkbestuur en  een 40-tal vrijwilligers.

Samen Heesch richt zich op kwetsbare inwoners en stelt zich statutair ten doel:

 • Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers
 • Het geven van praktische ondersteuning aan burgers
 • Het leveren van een bijdrage aan gezondheid door preventieprogramma’s
 • Het bevorderen van ontmoeten van burgers onderling; het tegengaan van eenzaamheid
 • Het vervullen van de voortrekkers- ondersteuners- en intermediair-functie bij de invulling van huidige en toekomstige witte vlekken in het sociale domein samen met bestaande partijen in genoemd domein

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door burgers:

 • Een luisterend oor te bieden
 • Van informatie te voorzien
 • Indien nodig en mogelijk te voorzien van concrete hulp
 • Door te verwijzen naar de juiste instanties
 • Concrete acties op te zetten, die bijdragen aan het doel van de Stichting

Plannen 2022 en verder: doel is om bij de verwezenlijking hiervan van het begin af aan samen te werken met partners (professionele en vrijwilligers organisaties) uit het sociaal domein samen te werken. De statutaire doelen worden op dit moment als volgt verder uit gewerkt:

 • Beantwoorden vragen op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen en vrijwilligerswerk via mail en/of telefoon. Zo nodig verwijzen u naar de juiste instantie. 
 • Hulp bieden bij praktische klussen in en om huis aan mensen, die zelf wat minder goed uit de voeten kunnen, door de het koppelen van vrijwilligers aan deze  vragen.
 • Dagbesteding voor mensen zonder indicatie op de woensdagmiddag in samenwerking met Heelwijk.
 • Verzorgen cursussen valpreventie op dinsdagmiddag in samenwerking met Fysiocentrum Heesch.
 • Opzetten en uitvoeren samen met de Pas van een project Kookkamer van Heesch teneinde ontmoeting te bevorderen (eenzaamheid te verminderen)
 • Ondersteunen van de Soos zonder naam, een club, die al ruim 50 jaar bestaat en bijeenkomt op maandag- en vrijdagmiddag in De Pas.

Doelen en doelgroepen

WieZelfredzaamheid vergrotenOndersteuning biedenWerken aan PreventieOntmoeting bevorderen
Oudereninfopunt, hulpdienst dagbesteding valpreventieinfopunt en hulpdienstvalpreventiesoos zonder naam dagbesteding valpreventie
Mensen met minder contactenkookkamer Heesch en dagbestedinginfopunt en hulpdienstkookkamer Heeschkookkamer Heesch, soos zonder naam dagbesteding
Minder draagkrachtigenkookkamer Heeschsoos zonder naamkookkamer Heeschkookkamer Heesch
Statushouderskookkamer Heesch op buurt, wijk niveau

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Rudo Romijnders:
Voorzitter, contacten naar gemeente, Ons Welzijn, regio , e.d., coördinatie Valpreventie, coördinatie Mijn positieve gezondheid

Wibet Eshuis:
Penningmeester, coördinatie Heesch durf te vragen, website, Facebook

Angelique van Osch:
Secretaris en ondersteuning Heesch durf te vragen

Arie van Bakel:
Coördinatie Soos zonder naam

Antoon v.d. Hurk:
Coördinatie Dagbesteding

Mirjam de Wit:
Kookkamer van Heesch

VACATURE PR:
 Pers, social media

Bestuurlijke ondersteuning door:

Arianne van de Gein:
Infopunt, hulplijn en PR

Clemens Wubbels &
Sandy Meeuwsen:

Mijn positieve gezondheid